Kontakty

Úradné hodiny obecného úradu:
Pondelok: 7.00 - 15.00 h
Utorok: 7.00 - 15.00 h
Streda: 7.00 - 15.00 h
Štvrtok: 7.00 - 15.00 h
Piatok: 7.00 - 15.00 h

Telefon: 037/783 14 23
Email: ou-tajna@slovanet.sk


Starostka obce:
                  Gabriela Šplehová
Zástupca starostky obce:   Renáta Lorincová

Obecné zastupiteľstvo v Tajnej je zastupiteľský zbor obce Tajná zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Tajná na obdobie 4 rokov. Obecné zastupiteľstvo v Tajnej má 5 poslancov.

Rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Tajná a vykonáva svoju nadriadenú právomoc podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 • Boris Boďo
 • Eva Hoffmanová
 • Renáta Lorincová
 • Štefan Póda
 • Ján Stano

Obecné zastupiteľstvo v Tajnej podľa § 9 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 26.augusta č.174/2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Tajnej bude mať 5 poslancov.

Hlavný kontrolór obce: Beáta Šabíková

Obecné komisie:

 1. komisia finančná a správy obecného majetku - predseda komisie -Ján Stano
 2. komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia - Štefan Póda
 3. komisia kultúry a školstva - Renáta Lorincová
 4. komisia športu - Boris Boďo
 5. komisia sociálna - Eva Hoffmanová

Rozdelenie obvodov pre poslancov:

 1. Renáta Lorincová č. domov: 1-30
 2. Štefan Póda: 31 - 54
 3. Eva Hoffmanová: 55 - 85
 4. Ján Stano: 86 - 116
 5. Boris Boďo: 117-147

Úlohy starostky obce:

 1. zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenie,
 2. vykonáva obecnú správu,
 3. zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom,
 4. rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
 5. uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a používa obecné symboly,
 6. podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.

Starosta obce má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu spravidla na celé funkčné obdobie. Zástupca starostu zastupuje starostu  počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie.